HOTEL RONDO, Wąbrzeźno
Hotel Rondo, Wąbrzeźno')" >
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Regulamin Catering Dietetyczny Rondo


1 Definicje


Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Catering Dietetyczny Rondo  będzie dostarczał posiłki składające się na część Usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.

Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia diety objętej Zamówieniem.

Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Diety od Catering Dietetyczny Rondo– Diety od Hotel Rondo Sp. z o. o. ul Mikołaja z Ryńska 11a, NIP:878-180-35-99 REGON:380480416 KRS:0000736008

Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Catering Dietetyczny Rondo  wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Catering Dietetyczny Rondo poinformuje Klientów w formie wiadomości sms/e-mail/lub inny sposób co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Catering Dietetyczny Rondo lub zamierzająca z nich korzystać.

 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Catering Dietetyczny Rondo

 

Teren Dostawy – oznacza obszar 15 km w obrębie miasta Wąbrzeźno oraz lokalizacje pow. 15 km od miasta Wąbrzeźna.


Umowa –Konsument kontaktuje się telefonicznie, Pracownik Cateringu dietetycznego, udziela Konsumentowi informacji o cenie cateringu, którym zainteresowany jest Konsument, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Po uzgodnieniu treści zamówienia pracownik informuje o całkowitym koszcie cateringu oraz o dostępnych sposobach płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew). Pracownik Cateringu dietetycznego, ustala  godziny dostawy oraz weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia. Potwierdzenie złożenie zamówienia następuję drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila powitalnego. Konsument potwierdza zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienie jest otrzymanie całkowitej zapłaty za catering.


Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Catering Dietetyczny Rondo obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta indywidualnie wybranej przez klienta diety składającej się z wytypowanej ilości posiłków o określonej zbiorczej ilości kilokalorii. Wśród możliwych do wyboru diet są:

Dieta

Ilość dni

Cena

Ilość kalorii

Ilość posiłków na dzień

Office

5

180,00 zł

1300

3

Office

10

300,00 zł

1300

3

Office

20

500,00 zł

1300

3

1500

5

200,00 zł

1500

5

1500

10

350,00 zł

1500

5

1500

20

600,00 zł

1500

5

2000

5

225,00 zł

2000

5

2000

10

390,00 zł

2000

5

2000

20

680,00 zł

2000

5

2500

5

250,00 zł

2500

5

2500

10

430,00 zł

2500

5

2500

20

750,00 zł

2500

5

Sport

5

275,00 zł

3500

5

Sport

10

500,00 zł

3500

5

Sport

20

 

850,00 zł

3500

5

Pakiet testowy - 40 zł/ dzień
 


Zamówienia – zamówienie na realizację Usługi przez Catering Dietetyczny Rondo składane są telefonicznie lub e-mail.
 

2 Postanowienia ogólne
 

Regulamin określa zasady dokonywania Zamówień oraz korzystania przez Klientów z Usług świadczonych przez Catering Dietetyczny Rondo

Klient korzystający z Usług Catering Dietetyczny Rondo zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając Zamówienie dokonuje akceptacji jego treści;

Klient otrzymuje regulamin drogą e-meil wraz z potwierdzeniem zamówienia

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Catering Dietetyczny Rondo danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Catering Dietetyczny Rondo

 

Realizacja dostaw produktów składających się na Usługi wygląda następująco:

Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8-16 pod numerem telefonu 532 300 400
Realizacja od najbliższego poniedziałku od dnia składania zamówienia i zaksięgowania wpłaty na konto Catering Dietetyczny Rondo

 

Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Catering Dietetyczny Rondo  o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych.

Po złożeniu Zamówienia telefonicznie, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Catering Dietetyczny Rondo  potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, termin dostawy. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

 

W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim Catering Dietetyczny Rondo  nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na diety.

W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Catering Dietetyczny Rondo  nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Diety Catering Dietetyczny Rondo  nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Catering Dietetyczny Rondo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Catering Dietetyczny Rondo , wysyłając zdjęcie opakowania opis nieprawidłowości na e-mali:catering.dietetyczny@hotel-rondo.pl

.

Każdy posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 

Catering Dietetyczny Rondo  informuje, iż informacje dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 10 (słownie: dziesięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.


3 Warunki dostawy

Na Terenie Dostawy Usługa dostarczana jest przez Catering Dietetyczny Rondo  za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.

Koszt dostawy wliczony jest w cenę menu pakietu.(dotyczy dostaw do 15 km w obrębie miasta Wąbrzeźno)  Koszt dowozu 5 zł ( pow. 15 km od miasta Wąbrzeźna )liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości diet.

Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku diet pod wskazany adres wymaga złożenia Zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia diet w tym samym terminie.

 

W przypadku realizacji dowozu poza Teren Dostawy Catering Dietetyczny Rondo pobierać będą opłatę w kwocie indywidualnie określonej i uzgodnionej z Klientem.

Dostawa diet przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety, zgodnie z poniższym harmonogramem:

na terenie miasto Wąbrzeźno  17:00 do 22:00;
miejscowości: Dębowa Łąka, Książki, Rywałd, Radzyń Chełmiński, Płużnica, Ryńsk, Kowalewo Pomorskie oraz miejscowości sąsiadujące 17:00-24:00
miejscowości: Golub-Dobrzyń, Grudziądz 18:00-24:00
Dowozy w godzinach porannych 6:00-9:00 do biur i urzędów

 

Catering Dietetyczny Rondo  zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w regulaminie bez podania przyczyny i powstania uprawnień Klienta do formułowania roszczeń.

Brak odbioru dostarczonej diety przez Klienta bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę lub formułowania innych roszczeń.

Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy diety.

Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dostarczonej diecie. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od sprzedającego (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem przy problemowej dostawie).

Usługa realizowana jest w zakresie Dni roboczych – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Catering Dietetyczny Rondo nie ma możliwości dostarczać diet przeznaczonych na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy.

4 Cena i metody płatności

 

Wszystkie ceny podane przez Catering Dietetyczny Rondo  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.

Wszelkie opłaty Zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Hotel Rondo Sp.  o numerze: 97 1020 1462 0000 7002 0336 4601
W wyjątkowych sytuacjach można za pakiet zapłacić w Restauracji Rondo kartą lub gotówką 

Płatności na rzecz Catering Dietetyczny Rondo następując przed rozpoczęciem realizacji Usługi. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W razie nabycia w związku z działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.


5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Nie ma możliwość zawieszenia diety

Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku, bądź na stałe. O każdorazowej zmianie adresu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Dietetyczny Rondo drogą mailową lub telefonicznie

Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Catering Dietetyczny Rondo . Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Informację o chęci wprowadzenia zmian należy, zgodnie z zasadą dosłać z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

 

 

6 Postępowanie reklamacyjne

Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania realizacji złożonego Zamówienia, poprzez zgłoszenie telefoniczne lub e-mail.

Wszelkie zgłoszenia e-mail reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:1) dane pozwalające zidentyfikować Zamawiającego, 2) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),3) datę dostawy,4) opis zastrzeżeń co do realizacji Zamówienia,5) dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.

Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Catering Dietetyczny Rondo reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Zamówienia . Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

 

7 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Uwzględniając przedmiot Umowy będący usługą ściśle związaną przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.


8 Pozostałe uzgodnienia

Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Catering Dietetyczny Rondo . Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Catering Dietetyczny Rondo , a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

Nasze pokoje

Pokój Standardowy
od 219 /noc
od 219 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2 stanowi doskonałą bazę relaksu i wypoczynku dla jednej lub dwóch osób.

Szczegóły pokoju
Pokój Standardowy
  • maks. osób: 2
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim
od 239 /noc
od 239 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2, który zadowoli każdą parę korzystającą z kompleksu RONDO. Przestronne wnętrze, komfortowe łoże małżeńskie ...

Szczegóły pokoju
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim
  • maks. osób: 2
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim + taras
od 239 /noc
od 239 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2, który zadowoli każdą parę korzystającą z kompleksu RONDO. Przestronne wnętrze, komfortowe łoże małżeńskie ...

Szczegóły pokoju
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim + taras
  • maks. osób: 2
Pokój typu STUDIO - 3 łóżka

Pokój o powierzchni 40 m2 idealnie nadaje się dla 4 osób. Przestronny układ z pewnością przypadnie Państwu do gustu.

Szczegóły pokoju
Pokój typu STUDIO - 3 łóżka
  • maks. osób: 4
Pokój typu STUDIO - 4 łóżka
od 319 /noc
od 319 /noc

Pokój o powierzchni 40 m2 idealnie nadaje się dla 4 osób. Przestronny układ z pewnością przypadnie Państwu do gustu.

Szczegóły pokoju
Pokój typu STUDIO - 4 łóżka
  • maks. osób: 4
Pokój o podwyższonym standardzie
od 389 /noc
od 389 /noc

Pokój o powierzchni 55 m2, z którego w komfortowych warunkach skorzystają 4 osoby. Klasyczny wystrój i dobrze zorganizowana przestrzeń ...

Szczegóły pokoju
Pokój o podwyższonym standardzie
  • maks. osób: 4
Pokój o podwyższonym standardzie + taras

Pokój o powierzchni 55 m2, z którego w komfortowych warunkach skorzystają 4 osoby. Klasyczny wystrój i dobrze zorganizowana przestrzeń ...

Szczegóły pokoju
Pokój o podwyższonym standardzie + taras
  • maks. osób: 4
Pokaż wszystkie
Lokalizacja

w wyjątkowej okolicy

Mikołaja z Ryńska, 11
87-200 Wąbrzeźno

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij