HOTEL RONDO, Wąbrzeźno
Hotel Rondo, Wąbrzeźno')" >
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Regulamin - Ogólne Warunki Członkostwa

1. Definicje 
 
O ile postanowienia Regulaminu – Ogólne Warunki Członkostwa (dalej „Regulamin”) nie stanowią inaczej, następujące określenia należy rozumieć w sposób podany poniżej:
 
Klub – RONDO Fitness przy ul. Mikołaja z Ryńska 11A 87-200 Wąbrzeźno, prowadzony Hotel Rondo Sp. z o. o. ul. Mikołaja z Ryńska 11A, 87-200 Wąbrzeźno NIP 878-180-35-99
 
Klient – osoba zawierająca z Klubem umowę o wstęp do Klubu, uprawniającą do wstępu do Klubu 
i korzystania z infrastruktury, zajęć i usług Klubu zgodnie z zakresem określonym w ofercie Klubu, w imieniu własnym lub na rzecz innej osoby.
 
Członek Klubu – osoba uprawniona do wstępu do Klubu i korzystania z usług świadczonych przez Klub, na podstawie umowy o wstęp do Klubu, zawartej z Klubem w imieniu własnym (Klient) lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią.
 
Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie Klubu.
 
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Klub, określone w odrębnej ofercie Klubu.
 
2. Postanowienia ogólne
 
2.1.  Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.
 
2.2.  Klub świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, polegające na możliwości poprawy kondycji fizycznej i parametrów psychofizycznych na poziomie rekreacyjnym.
 
2.3.  Klub zastrzega sobie prawo do zmiany oferty (zmiana godzin Zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy Zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 
2.4.  Klub świadczy Członkowi Klubu usługi na podstawie umowy o wstęp do Klubu na czas nieokreślony, limitowane w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie. Niniejszy Regulamin oraz Formularz Aplikacyjny określają warunki korzystania przez Członka Klubu z usług oferowanych przez Klub i łącznie stanowią umowę o wstęp do Klubu (dalej zwana „Umową”).
 
3. Członkostwo w Klubie
 
3.1.  Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas nieokreślony i wyboru rodzaju członkowstwa według wyboru Członka Klubu w Formularzu Aplikacyjnym. Zawarcie umowy następuje w dacie podpisania Formularza Aplikacyjnego i niniejszego Regulaminu lub wyboru innej daty rozpoczęcia członkostwa oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.
 
3.2.  Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią (Klienta).
 
3.3.  Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby w wieku od 16 lat mogą zostać Członkiem Klubu po uprzednim przedstawieniu zgody rodziców, opiekunów prawnych. Zgoda musi zostać wyrażona na piśmie.
 
3.4.  Stroną umowy z Klubem o wstęp do Klubu może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za Członka Klubu, który nie ukończył 18 roku życia odpowiedzialna jest osoba zawierająca umowę na rzecz tego Członka Klubu.
 
3.5.  Każdy Członek Klubu otrzyma jedną, imienną kartę członkowską – przypisaną do Członka Klubu. Do korzystania z Karty upoważniony jest tylko Członek Klubu. Przekazywanie karty osobom trzecim lub zezwalanie na jej użycie osobom trzecim jest niedozwolone.
 
3.6.  Warunkiem korzystania z Usług Klubu jest zapłata opłat za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, Formularzem Aplikacyjnym oraz Cennikiem.
 
3.7.  W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana Członkowi Klubu za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 
3.8.  Przy podpisywaniu umowy z Klubem, Klient (Członek Klubu) i Członek Klubu – osoba na rzecz której zawierana jest umowa przez osobę trzecią - Klienta, ma obowiązek okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości oraz wyrazić zgodę na zrobienie zdjęcia do systemu informatycznego Klubu.
 
3.9.  W uzasadnionych przypadkach wynikających ze względów organizacyjnych lub wymogów bezpieczeństwa, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Klientem.
 
3.10.  Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu porządkowego Klubu.
 
4. Usługi
 
4.1.  Członek Klubu jest uprawniony do wstępu na teren Klubu oraz korzystania z infrastruktury 
i udziału w Zajęciach, w zakresie określonym rodzajem członkostwa, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Porządkowym Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.
 
4.2.  Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie niektóre z Usług lub przyrządów nie są dostępne, z powodu korzystania z nich przez innych Członków/Użytkowników Klubu.
 
4.3.  W czasie korzystania z Usług Członek Klubu zobowiązany są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju.
 
4.4.  Podczas pobytu w Klubie Członek Klubu zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie treningu.
 
4.5.  Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków Klubu oraz zaleceń obsługi Klubu.
 
4.6.  Członek Klubu uprawia sport, bierze udział w Zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 
4.7.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia Członka Klubu, będące następstwem dolegliwości zdrowotnych występujących u Członka Klubu przed podjęciem ćwiczeń lub Zajęć w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wynikłe z nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, Regulaminu porządkowego Klubu, Regulaminów stref, instrukcji ćwiczeń zamieszczonych w Klubie i wydawanych przez personel Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń Klubu przez Członka Klubu.
 
4.8.  Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia e-papierosów oraz palenia tytoniu, jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do Klubu, niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu lub odmowy świadczenia usług osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływam alkoholu lub środków odurzających albo osobom spożywającym na terenie Klubu alkohol, środki odurzające, palącym e-papierosy lub tytoń.
 
4.9.  W przypadku wstępu do Klubu Klient/Członek Klubu zobowiązany jest do okazania się obsłudze Klubu dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 
5. Płatności
 
5.1.  Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług, rodzaj członkostwa podana jest w Formularzu Aplikacyjnym oraz w Cenniku Klubu.
 
5.2.  Opłaty wnoszone są w formie jednorazowej opłaty wpisowej i miesięcznej opłaty członkowskiej w sposób uzgodniony w umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą opłaty lub dokonania jej w recepcji Klubu.
 
5.3.  Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty wpisowej i miesięcznych opłat członkowskich. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z infrastruktury, Zajęć lub Usług Klubu nie zwalnia go od obowiązku zapłaty opłaty członkowskiej, o ile niemożliwość korzystania z urządzeń i usług Klubu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Klubu.
 
5.4.  Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka Klubu, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka Klubu możliwości skorzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w okresie obowiązywania umowy. Skorzystanie w okresie obowiązywania umowy tylko z części Usług nie uprawnia Członka Klubu do żądania zwrotu opłaty lub jej części od Klubu.
 
5.5.  O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata wpisowa i opłata członkowska są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne, miesięczne opłaty członkowskie są płatne z góry do pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 
5.6.  W przypadku zawarcia Umowy członkowskiej w trakcie trwania miesiąca Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty członkowskiej za ten miesiąc w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania członkostwa w danym miesiącu, według formuły: liczba dni pozostała od dnia zawarcia umowy do końca miesiąca x opłata członkowska / ilość dni miesiąca.
 
5.7.  Podpisanie z Klubem umowy zobowiązuje Klienta do uiszczania opłat przez cały okres trwania umowy.
 
5.8.  Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu na teren Klubu lub odmowy świadczenia usług Członkowi Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą opłaty członkowskiej.
 
5.9.  Opłaty mogą być regulowane gotówką, przy pomocy kart płatniczych lub za pomocą przelewu bankowego.
 
5.10. Ustalona przy zawarciu umowy cena członkostwa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Cena członkostwa po upływie tego okresu może ulec zmianie, ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Klubu i wybrany przez Członka rodzaj członkostwa.
 
6. Funkcjonowanie Klubu
 
6.1.  Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu w ramach Opłaty Członkowskiej i w zakresie określonym rodzajem członkostwa, wstępu na teren Klubu oraz korzystania z infrastruktury Klubu i udziału w Zajęciach, w godzinach działania Klubu.
 
6.2.  Godziny działania Klubu określone są w Regulaminie porządkowym Klubu. Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 
6.3.  Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego Zajęcia. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 5 ma prawo odwołać Zajęcia. Klub nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za Usługi w razie nieobecności Członka, za którą Klub nie odpowiada.
 
6.4.  Na terenie Klubu obowiązuje zakaz ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będącym członkiem zespołu Klubu.
 
6.5.  Na terenie Klubu obowiązuje zakaz gwałtownego opuszczania ciężarów lub obciążenia, rzucania ciężarami lub obciążeniem.
 
6.6.  Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Członka w pomieszczeniach Klubu, w tym w szatni, bądź na terenie budynku Klubu.
 
6.7.  W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nie świadczenia usług.
 
6.8.  Członkowie Klubu przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub podlega monitoringowi.
 
6.9.   Klub ma prawo żądać od Klienta/Członka Klubu naprawienia szkody wynikłej 
z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, regulaminów, jak również zaleceń obsługi Klubu.
 
7. Rozwiązanie umowy
 
7.1.  Klient ma prawo do rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem, liczonym od końca danego miesiąca obowiązywania umowy, w którym zostało złożone wypowiedzenie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia skierowanego do Managera Klubu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
7.2.  Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i liczony jest od ostatniego dnia danego miesiąca obowiązywania umowy, następującego po złożeniu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Członek Klubu zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zaległych Opłat oraz zobowiązany jest do opłacenia Składki Członkowskiej za okres wypowiedzenia. W okresie zamrożenia członkostwa Klient nie ma prawa wypowiedzieć umowy Klubowi. W okresie wypowiedzenia Klientowi nie przysługuje uprawnienie do zamrożenia członkostwa.
 
7.3.  W sytuacji gdy Klient/Członek Klubu uległ wypadkowi lub wystąpiła nagła choroba uniemożliwiająca dalsze uczestnictwo w Zajęciach/korzystanie z Klubu, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym poinformował o tym Klub w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim wypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia wydanego przez lekarza, potwierdzającego co najmniej jednomiesięczną niezdolność do uczestnictwa w Zajęciach/korzystania z Klubu.
 
7.4.  W sytuacji zmiany wysokości opłaty członkowskiej przez Klub, poprzez jej podwyższenie, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od ogłoszenia zmiany wysokości opłaty członkowskiej przez Klub ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Klub poinformował o zmianie wysokości opłaty członkowskiej. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
7.5.  W przypadku rozwiązania Umowy, Klient przy zawarciu nowej Umowy z Klubem, zobowiązany jest do zapłaty opłaty wpisowej i opłat członkowskich, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w czasie zawierania nowej Umowy.
 
7.6.  Klubowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o wstęp do Klubu bez wypowiedzenia w razie nieprzestrzegania przez Klienta/Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu porządkowego Klubu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta lub Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. W szczególności Klub uprawniony jest do rozwiązania Umowy w razie opóźnienia z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Klubu. Wszelkie należności z tytułu nieopłaconej umowy (do końca okresu jej obowiązywania) muszą zostać uregulowane na warunkach ustalonych w pkt. 7.2.
 
7.7.  Każdy Klient, który jest Członkiem Klubu albo zawarł umowę na rzecz innej osoby – Członka Klubu, ma prawo do zamrożenia członkowstwa w Klubie, przy czym  jeden raz w ciągu każdego roku kalendarzowego na okres jednego miesiąca bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, każde kolejne zamrożenie członkostwa w ciągu każdego roku kalendarzowego na kolejny miesiąc jest odpłatne, w takim wypadku Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Klubu 40% opłaty członkowskiej za każdy miesiąc zamrożenia członkowstwa. Zamrożenie członkowstwa należy zgłosić w recepcji lub u menadżera Klubu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności, przed wystąpieniem tego zdarzenia (dokonaniem zamrożenia). W czasie zamrożenia członkostwa Klient nie może rozwiązać umowy z Klubem. 
W trakcie okresu zamrożenia członkostwa Członek Klubu nie może korzystać z Usług Klubu w ramach niniejszej Umowy.
 
7.8.  Członkowi Klubu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, pod rygorem nieważności, u Menadżera Klubu w terminie do 10 dni od zawarcia umowy z Klientem, z tym zastrzeżeniem że Klub zwraca kwotę uiszczonej opłaty członkowskiej za pierwszy miesiąc, zwrotowi nie podlega uiszczona opłata wpisowa.
 
8. Postanowienia końcowe
 
8.1.  Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem porządkowym Klubu.
 
8.2.  Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu. Zmiany obowiązują w ciągu 7 dni od ogłoszenia. Klient bez zastrzeżeń przyjmuje i potwierdza, że taka forma powiadomienia o zmianie Regulaminu wiąże Klienta.
 
8.3.  Klient lub Członek Klubu zobowiązani są niezwłocznie do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej lub numery telefonu. Pisma wysyłane na podane Klubowi adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 
8.4.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.

Nasze pokoje

Pokój Standardowy
od 239 /noc
od 239 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2 stanowi doskonałą bazę relaksu i wypoczynku dla jednej lub dwóch osób.

Szczegóły pokoju
Pokój Standardowy
  • maks. osób: 2
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim
od 259 /noc
od 259 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2, który zadowoli każdą parę korzystającą z kompleksu RONDO. Przestronne wnętrze, komfortowe łoże małżeńskie ...

Szczegóły pokoju
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim
  • maks. osób: 2
Pokój typu STUDIO - 3 łóżka
od 339 /noc
od 339 /noc

Pokój o powierzchni 40 m2 idealnie nadaje się dla 4 osób. Przestronny układ z pewnością przypadnie Państwu do gustu.

Szczegóły pokoju
Pokój typu STUDIO - 3 łóżka
  • maks. osób: 4
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim + taras
od 259 /noc
od 259 /noc

Pokój o powierzchni 28 m2, który zadowoli każdą parę korzystającą z kompleksu RONDO. Przestronne wnętrze, komfortowe łoże małżeńskie ...

Szczegóły pokoju
Pokój typu LUX z łożem małżeńskim + taras
  • maks. osób: 2
Pokój typu STUDIO - 4 łóżka
od 339 /noc
od 339 /noc

Pokój o powierzchni 40 m2 idealnie nadaje się dla 4 osób. Przestronny układ z pewnością przypadnie Państwu do gustu.

Szczegóły pokoju
Pokój typu STUDIO - 4 łóżka
  • maks. osób: 4
Pokój o podwyższonym standardzie
od 409 /noc
od 409 /noc

Pokój o powierzchni 55 m2, z którego w komfortowych warunkach skorzystają 4 osoby. Klasyczny wystrój i dobrze zorganizowana przestrzeń ...

Szczegóły pokoju
Pokój o podwyższonym standardzie
  • maks. osób: 4
Pokój o podwyższonym standardzie + taras
od 429 /noc
od 429 /noc

Pokój o powierzchni 55 m2, z którego w komfortowych warunkach skorzystają 4 osoby. Klasyczny wystrój i dobrze zorganizowana przestrzeń ...

Szczegóły pokoju
Pokój o podwyższonym standardzie + taras
  • maks. osób: 4
Pokaż wszystkie
Lokalizacja

w wyjątkowej okolicy

Mikołaja z Ryńska, 11
87-200 Wąbrzeźno

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij